Kallelse extra Årsmote föreningen Tankesmedjan Areopagen

Datum och tid 27 februari, kl 16.30
Lokal Göteborgs stiftskansli, Lilla Bommen 1

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötessekreterare
 3. Val av justeringspersoner
 4. Godkännande av kallelse till extra årsmöte
 5. Godkännande av dagordningen
 6. a. Beslut om ev. avveckling av föreningen Tankesmedjan Areopagen efter förslag från

  ordinarie årsmöte (se bilaga).
  b. Fastställande av tillvägagångssätt (se bilaga 2)
  c. beslut om ändamål för föreningens tillgångar efter avveckling

  d. Information om föreningens hemsida och texter publicerade där

4. Övriga frågor
5. Mötets avslutande

Lödöse 20170201

För styrelsen,
Josefine Callenberg, ordförande

 

Bilaga 1
Extra årsmöte föreningen Tankesmedjan Areopagen Beslut om avveckling av föreningen

Utdrag ur årsmötes protokoll
Vid föreningens ordinarie årsmöte 16 januari 2017 beslöts under 11§:
Att upplösa föreningen Tankesmedjan Areopagen.
Att uppdra åt ordförande att kalla till extra årsmöte den 27 februari.

I stadgarna står att för föreningens avveckling krävs:

Beslut i två på varandra följande årsmötet. Det skall vara minst en månad emellan dem. Eventuella överskjutande medel skänks efter årsmötets beslut om vilket till välgörande ändamål.

Förslag till beslut

Extra årsmöte beslutar:

Att Avveckla föreningen tankesmedjan Areopagen enligt beslut under punkt 6 b och 3 c.

 

 

Bilaga 2
Extra årsmöte föreningen Tankesmedjan Areopagen Tillvägagångssätt avveckling av föreningen

Extra årsmöte beslutar:

Att Uppdra åt ordförande Josefine Callenberg och Sara Blom, föreningens firmatecknare att avsluta föreningens bankkonton och abonnemang.

Att Uppdra åt ordförande Josefine Callenberg och Sara Blom att göra bokslut över föreningens tillgångar vid avveckling (som sparas av ordförande i föreningspärm t o m 20220227).

Att Uppdra åt ordförande Josefine Callenberg och Sara Blom att göra en insättning av föreningens kvarvarande medel till Svenska kyrkans internationella arbete. (kvitto på insättning sparas i ovan nämnda pärm)

Att Anmäla avvecklingen hos Skatteverket (kvitto på avvecklingen i ovan nämnda pärm)

Att Skicka bokslut, kvitto på avslutade bankkonton, insättning, samt avvecklingsanmälan till revisorerna för utlåtande. Detta utlåtande sparas sedan i ovan nämnda pärm.