Förslag om att lägga ned tankesmedjan Areopagen har inkommit. Orsakerna är flera. Smedjan startade utifrån en vision om att fler kristna teologiska röster skulle höras i den allmänna debatten. Det fanns bara ett fåtal när verksamheten startade. Nu har emellertid omständigheterna förändrats och dessa röster har blivit många fler och teologiska perspektiv saknas inte i offentlighetens debatter. Det är också så att under 2016 har arbetet i tankesmedjan avstannat. Den bärande tanken med Areopagen att fungera som en plattform för många att tänka, skriva och bidra till det offentliga samtalet utifrån en kristen tro och teologisk reflektion har inte kunnat förverkligas. Läs mer nedan.

 

 

Kallelse till årsmöte för föreningen Tankesmedjan Areopagen

Årsmöte för föreningen hålls den 16 januari

kl 16.30

på Göteborgs stiftskansli,  Lilla Bommen 1

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av justerare, tillika rösträknare
 4. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Behandling av styrelsens förslag (se nästa sida i årsmöteshandlingarna) om att avsluta föreningen.
 11. Val av ordförande
 12. Val av styrelse
 13. Fastställande av dagordning.

Utifrån årsmötets beslut under punkt 10 avslutas årsmötet med alternativ A eller B nedan:

Alternativ A

 • Val av revisorer
 • Val av medarbetare
 • Val av valberedning
 • Fastställande av budget och verksamhetsplan

Alternativ B

 • Beslut om extra årsmöte
 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas.

Motioner skickas till styrelsen senast två veckor innan per mail josefine.callenberg@svenskakyrkan.se

Kompletterande handlingar skickas ut separat eller delas ut på mötet.

Väl mött på årsmötet den 16 januari kl 16.30

 

Hälsningar

Josefine Callenberg, ordförande i föreningen

Förslag från styrelsen för

Föreningen Areopagen

till årsmöte 9 januari 2017

 

 

Förslag om att lägga ned tankesmedjan Areopagen har inkommit. Orsakerna är flera. Smedjan startade utifrån en vision om att fler kristna teologiska röster skulle höras i den allmänna debatten. Det fanns bara ett fåtal när verksamheten startade. Nu har emellertid omständigheterna förändrats och dessa röster har blivit många fler och teologiska perspektiv saknas inte i offentlighetens debatter.

 

Det är också så att under 2016 har arbetet i tankesmedjan avstannat. Den bärande tanken med Areopagen att fungera som en plattform för många att tänka, skriva och bidra till det offentliga samtalet utifrån en kristen tro och teologisk reflektion har inte kunnat förverkligas. Organisatoriskt har olika former för att bli fler som producerar texter prövats och nu är styrelsens mening att vi nått vägs ände med denna form och förslår därför en upplösning av föreningen.
Enligt stadgarna krävs beslut vid två på varandra följande årsmöten. Det skall vara en minst månad emellan dem. Eventuella överskjutande medel skänks efter årsmötets beslut om vilket till välgörande ändamål.

 

Förslag till beslut:

 

Styrelsen föreslår årsmötet besluta

 

att:       upplösa föreningen Tankesmedjan Areopagen

 

att:       uppdra åt ordförande att kalla till ett extra årsmöte

27 februari kl 16.30