Välkommen till årsmöte och fest!

Kallelse

 

Årsmötet för föreningen Areopagen hålls den 26 februari 2015 kl 18 i Haga församlingshem Göteborg.

Mötet inleds kl 18 och efteråt, ca 19, blir det fest, se separat inbjudan.

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut tre veckor före årsmötet.

Motioner skickas till styrelsen senast två veckor innan per mail, areopagen@gmail.com .

Kompletterande handlingar skickas ut separat eller delas ut på mötet.

 

Vi passar på att ge en påminnelse om att betala medlemsavgiften på 250 kr.

 

Anmälan till areopagen@gmail.com, senast den 18 februari 2015.

 

 

Föredragningslista:

 

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justerare, tillika rösträknare
 4. Godkännande av kallelsen till årsmötet
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Beslut om medlemsavgifter
 11. Behandling av styrelsens förslag
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 14. Val av ordförande
 15. Val av styrelse
 16. Val av revisorer
 17. Val av medarbetare
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor

 

 

Med vänlig hälsning

Ordförande Eric Muhl

Tankesmedjan Areopagen

 

www.areopagen.se