I år är året då de stora frågorna ska upp på bordet. Det är ”supervalår” och vi röstar på alla samhällsnivåer som vi för närvarande har demokratiskt inflytande på: till kommun, landsting, riksdag och Europaparlament. I år kan ingen fråga avvisas med att det inte är ”vårt” ansvar, eller att det inte är den instans som valet avser som har frågan på sitt bord. Nu ska alla politiska frågor av vikt upp på bordet. I år är året för de stora visionerna och alla stora frågor.

Demokrati

Demokrati bygger på idén om att alla människor har ett lika stort värde, också i politiskt avseende. Alla människor ges en likvärdig politisk röst. Men i våra globala beslutsprocesser saknar den enskilda människan inflytande. Här fattas besluten snarare enligt principen om den starkes rätt. De mäktigaste militärnationerna och de rikaste kapitalägarna bestämmer, ofta utan insyn för den globala allmänheten, i frågor som rör hela jorden och alla människor. Är det vår människosyn, att på den samhällsnivå där alla människor är direkt berörda, där är kanske principen om alla människors lika värde som allra svagast?

Avsaknaden av demokratiskt inflytande på global nivå påverkar även vår identitet som medborgare. Det påverkar oss när vi går till val tillsammans. Vår kollektiva identitet stärks. Vi känner ett gemensamt ansvar för vårt samhälle på olika nivåer, t.ex. som göteborgare, svenskar eller européer. Demokratin är ett verktyg för samarbete. Genom demokrati stärks samarbetet, och önskan att hävda oss själva och våra egna intressen underordnas under samarbetet.

Några frågor berör på ett särskilt sätt flera samhällsnivåer samtidigt. Migration är ett sådant område. Klimat ett annat. Ekonomiska frågor hör också hemma på flera nivåer, inte minst i en allt mer globaliserad värld. Liksom demokratifrågor.

Migration

I nyheterna ser vi människor som vill ta sig till Europa i skrangliga båtar, och med bristfälliga flytetyg. Också rörligheten inom EU diskuteras, och vi möter den konkret genom de s.k. ”fattiga EU-migranterna”, av vilka några tigger på våra gator. Vi behöver prata om hur vi vill att EU:s yttre gränser ska vara, om hur vi kan möta migrationen. I ett kommunalt perspektiv befinner sig personer, även om de rör sig inom EU, för tillfället på en viss plats, ofta i en stad. Hur ser vi till att EU:s städer har tillräckligt med resurser att ta emot och erbjuda bra service åt både EU-migranter och tredje-land-invandrare?

Klimat

Att frågor om jordens klimat och miljö hör hemma på flera nivåer är uppenbart. Framförallt får vi inte tröttna på att diskutera denna fråga. Vilka konkreta åtgärder kan vi göra på olika nivåer, det kan gälla satsningar, regleringar eller överenskommelser? Särskilt intressant, i denna och andra stora frågor, är hur partierna tänker att deras förslag och ställningstaganden på olika nivåer kan samspela.

Ett exempel på en ekonomisk fråga med flera nivåer är skatt. I EU-parlamentet har både frågan om skatteflykt och en diskussion om att eventuellt införa en europeisk transaktionsskatt varit uppe. Båda dessa frågor påverkar våra kommunala och nationella budgetar.

Begreppet ”supervalår” är delvis missvisande, vi har ingen möjlighet att välja företrädare och politik på den högsta nivån, den globala. Den nivå som samtidigt allt tydligare utgör grundval för all annan politik. Också det är något att diskutera i år. Vad tycker de olika partierna om demokrati i en global värld?

I år vill vi se en debatt och ett samtal om de stora frågorna. Hur vill vi att vår värld ska utvecklas och hur kan vi bidra till det.

 

Petter Ölmunger

nationell samordnare för UNPA-kampanjen

 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen