Kallelse till årsmöte för föreningen Areopagen 2014-03-22

Välkommen till årsmöte och föredrag!

Årsmötet för föreningen Areopagen hålls den 22 mars 2014 kl 10.45 i Haga församlingshem, Göteborg.

Mötet inleds kl 9.30 med ett föredrag av Emil Mattson angående ”Fattiga EU-migranter”.

Enligt stadgarna ska kallelse gå ut tre veckor före årsmötet.

Motioner skickas till styrelsen senast två veckor innan per mail, areopagen@gmail.com .

Kompletterande handlingar skickas ut separat.

 

Vi passar på att ge en påminnelse om att betala medlemsavgiften på 250 kr.

Frukost serveras för 30kr, anmälan till areopagen@gmail.com , senast den 18 mars 2014.

 

Föredragningslista:

1. Mötets öppnande

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två justerare, tillika rösträknare

4. Godkännande av kallelsen till årsmötet

5. Godkännande av dagordning

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fastställande av resultat- och balansräkning

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Beslut om medlemsavgifter

11. Behandling av styrelsens förslag

12. Behandling av inkomna motioner

13. Fastställande av budget och verksamhetsplan

14. Val av ordförande

15. Val av styrelse

16. Val av revisorer

17. Val av medarbetare

18. Val av valberedning

19. Övriga frågor

 

 

Stenungsund den 28 februari 2014

Med vänlig hälsning

Eric Muhl

ordförande

www.areopagen.se