För ett tag sedan presentade vi våra favoritmotioner till årets kyrkomöte. Nu är kyrkomötet avslutat och det är tillfälle att summera hur det gick för dessa våra favoriter:

1. Motion 2013:084 Döden
Sitt fantasieggande namn till trots gick motionen till sitt namngivna öde när gudstjänstsutskottet satte tänderna iden.

Gudstjänstutskottet ser den stora betydelsen av att kyrkan reflekterar kring existentiella frågor, inte minst kring döden, men menar att detta är en pastoral fråga i församlingarna och något som pågår.

Beslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2013:84.

_____________________________________________________________________________________

2. Motion 2013:092 Frossa i frasiga våfflor
Denna motion förärades inte ens en egen prövan utan ingick i en skrivelse med andra kyrkoårsrelaterade frågor.

Gudstjänstutskottet menar avseende jungfru Marie bebådelsedag att det finns flera fördelar med att denna firas på en söndag. Det blir ett tydligare firande och ger dubbla tillfällen till uppmärksamhet kring Maria. Utskottet befarar också att det kyrkliga firandet av dagen kan försvagas om det inte ligger på en söndag.

Beslut
Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2013:92.

_____________________________________________________________________________________

3. Motion 2013:083 Inled teologiskt och ekumeniskt arbete om polygami
Tyvärr, trots flera topplaceringar på favoritlistan, går Frimodig Kyrkas förslag samma öde till mötes.

Gudstjänstutskottet påtalar att kyrkan nyligen avslutat ett mångårigt arbete om äktenskap och relationer och att kyrkans uppfattning där står fast. Kyrkan värnar monogami och avfärdar polygami.
Gudstjänstutskottet föreslår kyrkomötet att avslå motionen.

Beslut

Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2013:83.

_____________________________________________________________________________________

4. Motion 2013:063 Den prästerliga titulaturen

Men så äntligen händer det! Frimodig kyrka får bifall och vi gläds med dom!

Utskottet föreslår att motion 2013:63 ska bifallas och att kyrkostyrelsen därigenom ska få i uppdrag att fatta beslut om vilka prästerliga tjänstetitlar som bör användas.

Beslut
Kyrkomötet beslutar att bifalla motion 2013:63.

_____________________________________________________________________________________

5. Motion 2013:006 Minska krånglet
Så kvarstår då den briljanta sista motionen ”minska krånglet”. Hur gick det för centerpartisten Per Henrik Bodins (mfl.) slagkraftiga motion? Ja på den punkten verkar de vise fortfarande tvista. Såhär skriver i alla fall kyrkomötet:

Kyrkorättsutskottet finner att ett sådant brett uppdrag skulle bli allt för långtgående och föreslår mot den bakgrunden avslag på motionen. Kyrkorättsutskottet föreslår dock, med anledning av motionen, att kyrkomötet ska uppdra åt kyrkostyrelsen att påskynda kyrkostyrelsens arbete med en översyn av kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser samt årligen lämna en rapport till kyrkomötet om vilka åtgärder som vidtagits.

Beslut
1. Kyrkomötet beslutar att avslå motion 2013:6.
2. Kyrkomötet beslutar att med anledning av motion 2013:6 uppdra åt kyrkostyrelsen att påskynda kyrkostyrelsens arbete med en översyn av kyrkoordningen och Svenska kyrkans bestämmelser samt årligen lämna en rapport till kyrkomötet om vilka åtgärder som vidtagits.

Vi på Areopagen är inte helt på det klara på vad detta innebär, men vi har en aning om att krånglet inte direkt minskade avsevärt genom den skrivelsen…

kmote