Idag var Tankesmedjan Areopagen representerad på ett seminarium om relationen mellan religion och vetenskap (huvudarrangör: Göteborgs universitet). Bakgrunden är att den nya läroplanen för gymnasieskolan föreskriver att denna relation ska analyseras under kursen Religionskunskap 1, som alla elever läser. De möjligheter och problem detta kan tänkas innebära diskuterades av ett tjugotal inbjudna naturvetare, teologer, statsvetare m fl. (Mer info här).

Deltagarna verkade vara överens om att det inte nödvändigtvis råder någon konflikt mellan tro och naturvetenskap. Det är bara för en liten grupp fundamentalistiskt lagda personer som t ex evolutionsteorin står i konflikt med kristen skapelsetro. En annan sak som flera deltagare betonade är att vetenskap är mer än bara naturvetenskap. Våra gymnasister kan mycket väl få diskutera relationen mellan religion och statsvetenskap. Eller teologi.

Det sistnämnda tyckte jag var en intressant idé.

Alla som studerat teologi eller religionsvetenskap vid ett universitet har fått lära sig att skilja mellan tro och vetenskap. På det personliga planet står det envar fritt att ha vilka religiösa övertygelser man vill, på vilka grunder som helst. I vetenskapliga sammanhang är premissen en annan. En vetenskaplig teori förväntas bygga på rationella argument.

Man kan vara kristen för att det känns bra, om man så vill. Argumentet kan vara att the old time religion dög åt Abraham, och då duger den åt mig med. Den som bejakar en vetenskaplig teori förväntas göra det av en annan sorts skäl.

Jag har själv, som universitetslärare i bibelvetenskap, betonat denna skillnad mellan tro och vetenskap. Tanken har varit att underlätta för studenter med konservativ kristen bakgrund som nu ska få höra t ex att Mose inte skrivit Moseböckerna, att Paulus bara skrivit några av Paulusbreven och att Bibeln på det hela taget är full av motsägelser och historiska felaktigheter. Sådant kan ju chocka den som känner vördnad för Den heliga skrift. Men det är ingen fara, har jag försökt säga, för detta är bara vetenskap. Du kan fortfarande tro vad du vill.

Jag kan försvara en sådan hållning. Religionsfriheten är trots allt grundlagsskyddad. Samtidigt är resonemanget ihåligt. För om studenten blir varse att det finns goda skäl att betvivla att Mose har skrivit Moseböckerna, så är förmodligen studenten benägen att betvivla just detta. Vetenskapen har alltså sått ett frö av tvivel.

Och det var givetvis syftet. All universitetsutbildning går ut på att de människor som genomgår den ska förändra sitt sätt att tänka. Annars hade ju utbildningen kunnat kvitta.

Om nu studenten i fråga accepterar att Mose inte har skrivit Moseböckerna, att Paulus bara skrivit några av Paulusbreven och att Bibeln på det hela taget är full av motsägelser och historiska felaktigheter blir sannolikt frågan om dessa vetenskapliga rön kan förenas med en kristen tro.

För somliga är svaret nej. Om Bibeln inte är Guds ofelbara ord, då är grunden för den kristna tron raserad. För andra är svaret ja. Man kan t ex säga att Bibeln bara är människors tankar om Gud och tillvaron, och att det är just i sin mänsklighet som dessa ord är gudomliga. Ur ett kristet perspektiv vore det ingen främmande tanke. En av kristendomens huvudidéer är ju att det gudomliga möter oss i mänsklig gestalt.

Som flera deltagare vid seminariet påpekade är det olyckligt att diskussionen kring religion och vetenskap ofta centreras kring motsättningen mellan kreationismen och evolutionsteorin. Resultatet av detta blir att en liten grupp fundamentalistiska kristna kommer att representera religiösa människor i allmänhet, vilket är missvisande.

Ett annat olyckligt resultat är att religion och vetenskap framstår som två olika storheter; vetenskapen säger en sak men religionen en annan. Så behöver inte vara fallet. Som exemplet bibelsyn visar kan vetenskapliga teorier vara grundläggande för en religiös övertygelse. En kristen som bejakar bibelvetenskapens metoder och resultat gör ju just detta; bejakar bibelvetenskapen. Och ett sådant bejakande kommer få följdverkningar på hans eller hennes religiösa tro. Detta oavsett vad en välmenande lärare i bibelvetenskap kan ha försökt lura i sina studenter.

Olof Bäckersten, Tankesmedjan Areopagen