Mycket tycks peka på att de beslutande organen på nationell nivå i Svenska kyrkan kommer att göra om samfälligheter till pastorat. Så kommer att ske också för Göteborgs del, landets överlägset största samfällighet får en kyrkoherde, blir ett pastorat.
Så kommer man till rätta med en organisationsform som i grunden är främmande för Svenska kyrkan. Det delade ansvaret blir tydligt också i Göteborg.
Trots de svårigheter som denna nyordning för med sig, bland annat frågan om vem som skulle kunna rekryteras till och inneha den tunga tjänsten som domprost, så bör inte stiftet i detta läge skapa ett ännu större förändringstryck genom att splittra kyrkan i Göteborg i sex eller fler delar. Låt oss finna former i det nya för församlingsindelning och delegering av beslut. Låt oss också dra nytta av de stödfunktioner som är på plats sedan länge. Längre fram kan det bli aktuellt att knoppa av delar men då kan det ske i en lugnare och mer organisk process. Ett för stiftet ohanterligt stort pastorat kan i det perspektivet bli ett övergående problem.
Martin Lindblad, präst i Göteborg